Herunterladen
Niniejszym informujemy, iż w dniu 07.12.2018 roku dokonano zmian w treści zapytania w zakresie:
1. Wydłużeniu terminu rozpatrzenia ofert z 07.12.2018 roku na 21.12.2018 roku
Wskazane zmiany są przedstawione w załączniku PROTOKÓŁ NR 2 Z PRZESUNIĘCIA TERMINY ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU
Niniejszym informujemy, iż w dniu 30.11.2018 roku dokonano zmian w treści zapytania w zakresie:
1. Wydłużeniu terminu rozpatrzenia ofert z 30.11.2018 roku na 07.12.2018 roku
Wskazane zmiany są przedstawione w załączniku PROTOKÓŁ Z PRZESUNIĘCIA TERMINY ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU
Niniejszym informujemy, iż w dniu 31.10.2018 roku dokonano zmian w treści zapytania w zakresie:
1. Wydłużenia terminu składania ofert z 23.11.2018 na 28.11.2018 roku
2. Możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy z 30.06.2018 roku pod warunkiem zgody Instytucji Wdrażającej (Banku Gospodarstwa Krajowego) w uzasadnionych przypadkach lecz nie później niż 31.07.2018 roku
3. Wydłużeniu terminu rozpatrzenia ofert z 29.11.2018 roku na 30.11.2018 roku
4. Wprowadzeniu klauzuli „Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe, prawa ochronne, prawa własności przemysłowej, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, iż wskazane definicje określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych czy użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze”
5. Zmianie parametrów w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Wskazane zmiany są przedstawione w skorygowanym załączniku NR 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamowienia poprawa 31.10.2018 oraz zapytanie ofertowe drukarka 20.10.2018 poprawa 31_10_2018